Пребарувај по датум:

Новости

2008-03-30
Во рамките на одбележувањето на денот на пролетта и екологијата 21.03 младите на Црвен крст на град Скопје, реализираа активност со лицата од дневниот центар...
2008-03-24
Гости од Женева, Босна и Херцеговина и Шпанија Месецот март беше месец кој за проектот ЦКА-ПХВ беше полн со настани и активности. Во текот на...
2008-03-19
На 6.03.2008 год. младите на Црвен крст на град Скопје(клуб на млади) и младите од ООЦК на територија на град Скопје го посетија и остварија...
2008-03-18
Црвен крст на град Скопје во соработка со Министерството за здравство и Х.О.П.С. реализираше акција за туберкулоза- едукација и флуорографско снимање на бегалското население. Се...
2008-03-14
Заради поврзаноста на програмата со формалното образование, потпишан договор со Биро за развој на образование, во текот на четвртата работна недела во месец април, преку...
2008-03-13
СопротекувањетонаовааредовнаЦКА-ПХВработилницаполекапротекуваисезатворауштееденуспешенЦКА-ПХВциклус.   Заднасостанаачетиритепредвидениработилницизаовој2007/2008циклусисегатопкатапреоѓаворацетенанашитемладиволонтерикоијадобијаЦКА-ПХВобукатаикојаистатаодтеоријатребадајапреточатводелазадобробитназаедницата. Овааработилницабешепосебнанесамозатоаштобешепоследнавоовојциклус,тукузатоаштотааепоследнаодовојвидвоопшто.ПочнувајкиодследниотциклусЦКА-ПХВактивноститеќепретрпатодреденипроменисокоиредовнитеработилнициќесеспуштатнаопштинсконивоинатојначинќесеотворатзаприсуствонамногупоголембројнамладиволонтериодсекојаООЦК. Какоискоронасекојаработилница,такаинаоваабевмепосетениоднашипријателиодстранство.ОвојпатгостинибеапретставнициодНационалнотоДруштвонаР. Албанија.ТиесосвоетоискуствоодимплементирањетонаЦКА-ПХВпроектотвоАлбанијададоаголемпридонесвоуспешностанаовааработилница
2008-03-06
Во пресрет на празникот на жената 8- ми Март, младите од клубот на млади на Црвен крст на град Скопје, традиционално во соработка со здружението...
2008-03-06
Постоењето на пункт наменет за лицата кои немаат сопствено живеалиште, отворен секој петок за основните потребите на лицата- капење, чиста облека, фризерски/берберски услуги, лекарски преглед...
2008-03-01
Од вкупно 1189 младинци од цела Македонија, кои се приклучија на ЦКА-ПХВ циклусот, оваа година изработија 77 малечки проекти за добробит на заедницата во којашто...
2008-03-01
ЦКА-ПХВ освои уште една земја. Во периодот од 14 до 25 Февруари беше започната имплементацијата на ЦКА-ПХВ проектот во Босна и Херцеговина. Во текот на...
2008-02-12
Во рамките на одбележувањето на Светскиот ден на Првата помош, на 07.09.2007 (петок) со времетраење од 11:30-14:00 часот, Црвен крст на град Скопје одржацентралната вежба...
2008-02-12
Се чувствуваме навистина горди што оваа година кога меѓународниот летен камп Пријателство Без Граници го слави својот десетти роденден ја имавме шансата повторно да бидеме...
2007-04-21
За првпат Црвен крст на град Скопје беше дел од националната кампања Безбедност во сообраќајот како институција која со своите материјални и човечки капацитети може,...
2007-04-21
И еве не повторно на почетокот на една нова школска година, а со тоа и на почетокот на уште еден нов ЦКА-ПХВ циклус. И оваа...
2007-03-14
За првпат Црвен крст на град Скопје беше дел од националната кампања Безбедност во сообраќајот како институција која со своите материјални и човечки капацитети може,...
2007-03-01
Црвен крст на град Скопје, традиционално, во рамките на теренска настава по предметот Социјална медицина спроведува дисеминациска обука на студентите од Медицински и Стоматолошки факултет....
2007-03-01
ЦКА-ПХВ освои уште една земја. Во периодот од 13 до 19 Јануари беше започната имплементацијата на ЦКА-ПХВ проектот во Р. Албанија. Во текот на почетната...
2007-03-01
На 21.09.2007 беше одржана ЦКА-ПХВ презентација пред колегите од Националното Друштво на Р.Бугарија во Софија. Презентацијата се одржаа на нивно барање заради заинтересираноста за нашата...
Пребарувај по датум:
Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.