Пребарувај по датум:
2021-03-26

Реализирана обука за спасители при итен случај во сервисот ИТНО КОПЧЕ

Реализирана обука за спасители при итен случај во сервисот ИТНО КОПЧЕ

Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамките на проектот ,, Развојна деловни услуги за интегрирана грижа и поддршка во ЦКРСМ’’- проект поддржан одделовно партнерство на ЦКРСМ и Австриска Агенција за Развој, Австриски Црвен Крст и Швајцарски Црвен Крст, реализираше обука за воспоставување на пилот-фазата насервисот Итно копче на територијата на Град Скопје.

ИТНО КОПЧЕ претставува услуга наменета за старите лица, која ќе им овозможи накорисниците да имаат безбеден живот во своите домови 24/7.

Во првата фаза на овој пилот проект од шест месеци се планира да се вклучат 60 корисници, а понатаму уште дополнителни 50. Оваа улуга ќе има за цел да овозможилесен и ефективен начин за добивање на помош на корисниците од постарата популацијаако и кога ќе биде потребна при итен случај во домот.

Обуката е првично наменета за одбраните спасителите при итен случај, вработени лица насервисот ИТНО КОПЧЕ, како и вработени лица од Централната Канцеларија на Црвениоткрст и Црвениот крст на град Скопје и се одвиваше во периодот од 24 до 26 Март 2021 вопросториите на ЦКРСМ.

Учесниците во текот на обуката се стекнаа со теоретски и практични знаења и вештини ворамките на работата на сервисот и неговото значење, улогата и обврските. Дополнително,учесниците се запознаа со правните аспекти, укажувањето на Првата помош накорисниците од повозрасната популација, практични сценарија со кои што може да сесоочат, грижа и справување со корисниците како и користењето на лична опрема, заштитаи лична хигиена.

Принципи
Хуманост
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Единство
Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата.
Универзалност
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина, во кое сите друштва што го сочинуваат имаат еднаков статус, одговорности и должности взаемно да се помагаат, делува во целиот свет.
Доброволност
Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди.
Неутралност
Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога е тоа можно.
Непристраност
Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби но, давајќи приоритет на најитните случаи.
Независност
Движењето е независно. Националните друштва иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста за да можат да дејствуваат во секое време, согласно со принципите на Движењето.